Ajuntament de Granollers

Close
Author
Manel Olano
Description
Registre de convenis administratius que es formulin entre l'Ajuntament de Granollers, els ens dependents Granollers Mercat, EPE, Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual, SL i Granollers Promocions, SA, i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016
Category
Administració
Tags
registre, convenis, administració, contractes
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual SL, Granollers Escena SL, Granollers Promocions SA, Granollers Mercat EPE
License
Public Domain
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

DATA D'APROVACIÓ
data_aprovacio
DATA DEL CONVENI
data_conveni
OBJECTE
objecte
ENS MUNICIPAL
part_grup_municipal
ÀREA
area
ENS PARTICIPANTS
parts
DRETS I OBLIGACIONS
drets_i_obligacions
CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA
contraprestacio_economica
IMPORT
import
VIGÈNCIA
vigencia
DOCUMENT DEL CONVENI
document_del_conveni
MODIFICACIÓ
modificaci
DATA MODIFICACIÓ
data_de_la_modificaci
DOCUMENT MODIFICACIÓ
document_modificaci

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.