Ajuntament de Granollers

Close
Author
Sergi Morera
Description
Despesa executada per l'Ajuntament de Granollers des de l'exercici 2011, per partida.
Category
Administració
Tags
pressupost, despesa
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Granollers
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

EXERCICI
year
CODI ORGÀNIC
organic_code
CODI DE PROGRAMA
pogram_code
CODI ECONÒMIC
economic_code
NOM PARTIDA
item_name
PRESSUPOST INICIAL
original_budget
MODIFICACIÓ
modification
ROMANENTS INCORPORATS
added_remains
PRESSUPOST ACTUAL
current_budget
AUTORITZACIÓ (A)
authorisation
DISPOSICIÓ (D)
available
OBLIGACIÓ (O)
obligation
PAGAMENT (P)
payment
REALITZACIÓ DE PAGAMENT (RP)
payment_realization
SALDO
balance
% SALDO SOBRE PRESS. ACTUAL
saldo_sobre_press_actual
ALTRES MODIFICACIONS
other_modifications
REMANENT
remains
A PENDENT
a_pendent
D PENDENT
pending_d
O PENDENT
pending_o
P PENDENT
pending_p
RETENCIONS DE CRÈDIT
credit_retention
% D SOBRE CRÈDIT
percent_d_credit
% RP SOBRE OBLIGACIONS
percent_rp_obligation

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.