Imatge de perfil Gemma

creat Sep 18 2018

actualitzat Sep 19 2018

Descripció

registrat establerts en l'Ordre ministerial de de març de 1985 (BOE de 14 de març de 1985). Una persona es classifica en l'atur registrat si és un demandant d'ocupació inscrit en una Oficina de Treball que no es troba en cap de les situacions següents:
►Els treballadors ocupats que sol·licitin un treball per compatibilitzar-lo amb l'actual o canviar-lo pel que ocupen, les persones que estan en suspensió o reducció de jornada per un expedient de regulació d'ocupació i els que estan ocupats en un treball de col·laboració social.
► Els treballadors sense disponibilitat immediata per treballar o en situació incompatible amb el treball: jubilats, pensionistes d'invalidesa absoluta o gran invalidesa, persones majors de 65 anys, treballadors en situació d'incapacitat laboral transitòria o baixa mèdica, demandants que estan complint el servei militar, estudiants d'ensenyament oficial reglat menors de 25 anys o que superen aquesta edat però són demandants de primera ocupació i els de formació ocupacional que compleixin les condicions següents:
- les seves hores lectives superin les 20 hores setmanals
- tinguin una beca de manutenció
- siguin demandants de primera ocupació.
► Els treballadors que demanden exclusivament una ocupació de característiques específiques: els que sol·liciten una ocupació a domicili, o per un període inferior a tres mesos o una jornada setmanal inferior a 20 hores, els que s'inscriuen en les oficines d'ocupació com a requisit previ per participar en
un procés de selecció per un lloc de treball determinat i els que sol·liciten un treball exclusivament per l'estranger.
► Els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per atur, mentre l'estiguin rebent o mentre no hagi passat un període superior a un any des del dia del naixement del dret.
► Els demandants registrats com a aturats que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.
Al mes de maig de l'any 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat. La implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
19
Descàrregues
6
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Economia i empresa
Permisos
Públic
Marques
atur, edat, sexe, treball
Etiqueta de la fila
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
(cap)
Enllaç al recurs
(cap)
This view cannot be displayed